Contaminació Atmosfèrica

 

 

1. Plantejament del problema

 

Els problemas localitzats en àrees industrials i urbanes són complexes per la introducció primària de contaminants i per les reaccions atmosfèriques que produeixen contaminants secundaris.

Sota condicions meteorològiques específiques (inversió tèrmica), els contaminants augmenten en l´atmosfera sense dispersió. Els gasos que provenen dels vehicles  (CO, NO, NO2 i hidrocarburs que no han cremat) intereaccionen per produir una gamma d´oxidants, que inclouen l´ozó i el nitrat de peroxiacetil PAN. Aquestes reaccions, conegudes com SMOG FOTOQUÍMIC, i els compostos  produïts poden causar problemes respiratoris.

Dins els edificis, la monitorització de l´atmosfera (ATMOSFERA INTERIOR) és confinada a unes dimensions determinades: no existeix dispersió dels contaminants; per tant, la concentració dels contaminants gasosos és major que  a l´ATMOSFERA EXTERIOR. Dins els edificis, existeix un elevat nombre d´espècies químiques perilloses, que inclouen: els solvents de pintures , vapors de productes de neteja, formaldehid provinent d'aïllants, etc. 

Anomenem  CONTAMINACIO NATURAL a aquelles substàncies que provenen d´erupcions   volcàniques, incendis, etc. Es troben diseminades per tot el planeta.  

Anomenem CONTAMINANTS PRIMARIS a les espècies químiques emeses directament a l´atmosfera  per emissions focals, com el diòxid de sofre, l'àcid sulfhídric, el monòxid de nitrogen, l'amoníac, l'età i el propà. Els CONTAMINANTS SECUNDARIS s´originen a l´atmosfera per reacció dels contaminants primaris entre sí o amb components atmosfèrics, essent important la fotoactivació; són exemples el nitrat, el diòxid de nitrogen, el sulfat, l'àcid sulfúric i l'àcid sulfurós.

 

2. Contaminants de l'atmosfera

 

2.1. Matèria particulada

Segons la seva mida, es pot classificar en espècies sedimentables (fum -menor de 10 micres-, pols -de 10 a 100 micres- i sorra -superior a 100 micres-) i espècies en suspensió (vapor -format per gasos-, boira -microgotes de líquid en suspensió- i aerosol -dispersió de partícules-).

Segons la seva composició, es pot classificar en compostos orgànics, compostos inorgànics i ions formats per raciació solar i que disminueixen la conductivitat eléctrica de l'aire.

Les partícules es poden eliminar de l'atmosfera per coagulació o per arrossegament per la pluja.

 

2.2. Monòxid de carboni

El principal   productor és la combustió dels automòbils (>60%), encara   que també són fonts importants les calefaccions i la indústria.   La seva elevada toxicitat és deguda a la reacció irreversible   amb l´hemoglobina. No té olor i, per tant, no es detecta.

La seva eliminació pot ser:

-Difusió   a través de la troposfera fins l´estratosfera, on es consumeix   per les reaccions radicalàries que formen el diòxid de carboni:

OH(-) + CO = CO2

-Reacció   amb l´oxigen atòmic:

CO + O = CO2

-Reacció amb bacteris dels sòls:

CO + bacteris = CO2

 

2.3. Diòxid de carboni  CO2

La   seva concentració varia segons la vegetació i fluctua segons el   cicle solar. El seu origen és atribuït principalment a les combustions,   font que presenta problemes si la quantitat eliminable per medis naturals (absorció   d´aigües marines, fotosíntesi, ...) és menor que la   producció.

 

2.4. Hidrocarburs

Compostos orgànics volàtils, quina font de producció principal és la indústria. Produeixen smog fotoquímic, que s´inicia per   una reacció en cadena del diòxid de nitrogen:

NO2 = NO + · O   que reaccionen amb altres compostos de l´atmosfera, conduint a la formació   d´ozó, formaldehid, nitrat de peroxiacetil (PAN), etc. Per tal   que tingui lloc, cal que existeixi llum UV, òxids de nitrogen i compostos   orgànics. Les característiques ambientals necessàries són   24-32ºC, humitat < 70% i inversió tèrmica de subsidència.

  

2.5. Diòxid  i Triòxid de sofre

El SO2 és un gas molt freqüent a les àrees industrials, perquè   apareix en processos de combustió de sòlids, líquids, i   en altres processos industrials. El SO3 és absorbit per l´aigua   per donar àcid sulfúric. La primera espècie és més   abundant, essent la proporció:

[ SO2 ] > 100 [ SO3]

Presenten elevada toxicitat   i efectes corrossius en materials. La concentració varia segons la zona,   donant màxims en hiverns sense pluges.

Eliminació:

-Oxidació   del diòxid a triòxid de sofre: Procés que té lloc en l´atmosfera, però de cinètica molt lenta. I el producte reaccioa amb l´aigua per donar àcid sulfúric, o amb amoníac   per donar sulfats. L´oxidació és catalitzada per la presència de traces de metall com Fe(II) o Mn(II) i mitjançant un procés fotoquímic:

SO2 + hf = SO2*

SO2* + O2 = SO3

SO3 + H2O = H2SO4

SO3 + 2 NH3 + H2O = (NH4)2SO4

-Absorció per la vegetació

-Difusió pels sòls

 

2.6. Acid sulfhídric

No és present en quantititats importants i presenta una olor picant i desagradable.   Les seves fonts més importants són:

-Origen natural: erupcions volcàniques i descomposició biològica

-Origen antropogènic: algunes plantes de tractament de paper, segons el mètode de blanqueig de pasta de paper emprat.

La via d´eliminació més important és l´oxidació   al diòxid de sofre per l´oxigen atòmic o per l´ozó.   Un cop format el diòxid, les vies d´eliminació han estat descrites anteriorment.

 

2.7. Acid sulfúric

Es formen per l´oxidació del diòxid de sobre i per reacció amb l´aerosol marí:

NaCl + SO2 = Na2SO4

També es forma en alguns processos industrials.

Eliminació per:

-Sedimentació gravitacional per aglomeració de les partícules

-Retenció  i arrossegament per les gotes de pluja, donant lloc a la pluja àcida.

 

2.8. Monòxid de nitrogen  NO

Gas que pot aparèixer en l´atmosfera com a conseqüència   de l´acció bacteriana, o per l´oxidació parcial del   N atmosfèric a l´interior dels motors de combustió, essent   més important a l´hivern per la utilització de combustibles.

Eliminació

-Oxidació   a NO2 en presència d´oxigen: és una reacció amb cinètica   lenta.

NO + O2 = NO2

-Oxidació   a NO2 en presència d´ozó: és una reacció de   cinètica ràpida

NO + O3 = NO2 + O2

-Smog   fotoquímic

 

2.9. Diòxid de nitrogen

Gas que apareix per la degradació biològica en la que intervenen nitrats;   té lloc en sòls poc airejats.

Eliminació: Oxidació   a àcid nítric, el qual és un dels causants de la pluja   àcida:

2 NO2 + O3 = N2O5

N2O5 + O2 + H2O = 2 HNO3

 

2.10. PAN´s

Espècies  molt tòxiques i oxidants que es formen a l´smog fotoquímic,   tal i com he descrit anteriorment.

 

2.11. Amoníac

El seu origen natural és relacionat amb processos bacterians, però   també existeixen contaminacions puntuals degudes a fuites industrials.

 

2.12. Ozó

Gas que es forma de manera natural en presència de molècules inerts   que absorbeixen energia (M); aquest procés té lloc en dues etapes:

O2 + hf = 2 · O

· O + O2 = O3

Eliminació

-Procés   fotoquímic:

O3 + hf = O2 + O

-Reacció   amb oxígen atòmic:

O3 + O = 2 O2

Els processos de formació   i eliminació són cicles en equilibri; el problema apareix quan   l´eliminació és major que la formació. Aquesta eliminació   pot procedir de diferents espècies que actuen com a catalitzadors: clorats, bromats, NO, ...


2.13. Dioxines i Furans

Compostos   generats en processos de combustió on existeixen substàncies que   actuen com a font de clor; atès que són substàncies molt   tòxiques, és un dels paràmetres que es controlen a les   incineradores. 

 

2.14. PAH´s

Hidrocarburs   Aromàtics Policíclics. Esctructuralment consten de diferents anells   aromàtics, sense ser substituïts: benzè, naftalè,   antracè,... Són compostos perillosos pel medi ambient i es troben  en quantitats traça. També podem trobar els seus derivats amb sofre (dibenzomotè) i amb nitrogen (nitropirè).

Entre d´altres substitucions,  els derivats de PAH´s s´estudien des de fa relativament poc temps   i correspon a un camp analític molt complexe degut a què existeixen   a molt baixes concentracions: quan la tecnologia permet límits de detecció   més baixos, es troben nous compostos.

 

3. Efectes dels contaminants atmosfèrics

 

3.1. Propietats   atmosfèriques

Els   contaminants atmosfèrics poden produir un ampli ventall de conseqüències,   podent afectar la radiació solar que arriba a la superfície, el   clima, la biosfera,... Respecte a les propietats atmosfèriques, podem  trobar:Reducció   de la visibilitat, formació   i precipitació, radiació   solar, temperatura   i distribució dels vents

 

3.2. Materials

La presència d´alguns contaminants pot deteriorar materials, com pintures, materials de construcció, etc.

 

3.3. Biosfera

Es de gran interés l´impacte fitotòxic dels òxids de sofre, PAN´s i etilè principalment, els quals destrueixen la clorofil.la  i, per tant, afecten el procés fotosintètic.

 

3.4. Salut

Es  important conèixer l´efecte sinèrgic dels contaminants:   dues espècies químiques contaminants juntes provoquen un efecte   major que el que provocarien cadascuna d´elles per separat. Un exemple   és el diòxid de sofre adsorbit a matèria particulada de  petit tamany: atès que la matèria particulada adsorbeix el diòxid   de carboni, aquest queda retingut de tal manera que, quan els éssers   vius el respiren, les partícules queden retingudes als pulmons amb el  contaminant.

 

 4. Legislació

 

La legislació marca el límit superior de concentració de cada contaminant. Anomenem NIVELLS D´EMISSIO a la mesura de la concentració   dels contaminants al focus emissor; i NIVELLS D´IMMISSIÓ al nivell de contaminant que conté l´aire en un lloc on no és focus emissor.

Els paràmetres dels nivells d´immissió més importants són el diòxid de sofre, les partícules   en suspensió, el diòxid de nitrogen, l'ió   plúmbic i l'ozó.

Anomenem VALOR GUIA a la concentració dels diferents contaminants considerades durant períodes determinats; VALOR LIMIT als valors que no han de ser sobrepassats durant períodes determinats; i VALOR EMERGENCIA al valor al que no hem d´arribar, en quin   cas han de ser aplicats els plans de sanejament adequats.

 

5. Anàlisi de contaminants atmosfèrics

 

5.1. Anàlisis   manuals

5.1.1. Diòxid de sofre. La mostra es bombolleja   a través d´una dissolució d´aigua oxigenada, de manera   que s´oxida al corresponent triòxid, el qual reacciona amb l´aigua   per generar àcid sulfúric. Afegint una sal de Ba(II), provoquem   una precipitació del sulfat de Ba(II). La determinació de la quantitat   de diòxid de sobre consisteix en una valoració de l´excés   de Ba(II) mitjançant una tècnica espectroscòpica UV-VIS:   el Ba(II) en excés reacciona amb un agent complexant per donar lloc a   un complexe colorejat que absorbeix a 520 nm.

SO2 + H2O2 = SO3

SO3 + H2O = H2SO4

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4   (s) + Ba(II) excés

Ba(II) excés +   Reactiu = Complexe colorejat (520 nm)

5.1.2. Acidesa gasosa total. Determinem les característiques   àcid-base de la mostra gasosa. El gas travessa una dissolució   d´aigua oxigenada, i el diòxid de sofre s´oxida al corresponent   triòxid; aquest reacciona amb l´aigua per donar àcid sulfúric,   el qual es determina per una volumetria àcid-base. Aquest mètode   presenta una espècie interferent: l´amoníac.

SO2 + H2O2 = SO3

SO3 + H2O = H2SO4

5.1.3. Oxids de nitrogen. Són recollits   sobre una solució de trictandiamina i valorem colorimètricament   la solució amb el reactiu griess-saltzman. El calibratge és amb   nitrit sòdic.

 5.1.4. Vapors amoniacals

-Mètode del fenolat sòdic. La mostra passa a través   d´una dissolució d´àcid sulfúric, quedant retingut   degut a la seva neutralització àcid-base. El sulfat amònic   resultant reacciona amb fenolat sòdic, donant lloc a una dissolució   blava que es mesura colorimètricament.

-Mètode Nessler. Es recull l´amoníac   en una dissolució d´àcid sulfúric; el sulfat amònic   resultant reacciona amb el reactiu de Nessler (KI4Hg) en medi bàsic,   donant una coloració taronja terrós, que es mesura colorimètricament.

 5.1.5. Partícules en suspensió. La mostra gasosa de volum   conegut passa a través d´un filtre; per diferència de pes   coneixem la massa de partícules retingudes.

 5. 1.6. Plom. Determinació per espectroscòpia d´absorció atòmica a la regió   UV. Presenta el problema de ser un contaminant traça; per tant, emprarem   un forn de grafit, que permet atomitzar electrotècnicament gran quantitat   de mostra. Prèviament haurem   de fer passar un volum determinat d´aire per un filtre de cel.lulosa,   el qual tractarem amb els àcids nítric i perclòric, cremant   així el filtre. El residu es filtra per tal d´obtenir partícules  de petit tamany contingudes en una dissolució. Cal recta de calibratge   amb un patró de Pb(II).

5.1.7. Traces de compostos orgànics. Determinem els més   importants. Donada una mostra d´aire, hem de procedir a la seva separació.   

5.1.7.1. Hidrocarburs Aromàtics Policíclics PAH´s. Fem passar l´aire   per un filtre, el qual es tracta per tal de tenir l´analit en dissolució;   a continuació emprem la cromatografia per tal de poder separar les substàncies   que s´assemblem molt estructuralment; el detector pot ser un espectrofotòmetre   UV-VIS. Aplicant la cromatografia,   podem determinar qualitativament quins són els contaminants, o podem   determinar quantitativament la concentració d´aquests (requereix   un calibratge).

5.1.7.2. Dioxines i furans. Són compostos que   difereixen molt poc en estructura; per tant, emprarem la cromatografia de gasos   amb columnes d´elevada eficàcia i com a detector, un espectròmetre  de masses: GC-MS

 

5.2. Anàlisis automàtiques  o en continu

Els aparells automàtics  necessiten una calibració periòdica. Existeixen bombones de cadascun   dels gasos analitzats; aquesta calibració és automàtia:  un blanc d´aire pur i després cadascun dels gasos contaminants  a concentració coneguda. Permeten manipular contínuament   una sèrie de paràmetres:

5.2.1. Diòxid de sofre SO2. La seva detecció   pot tenir lloc mitjançant els següents mètodes:

5.2.1.1. Fotometria de flama. Es basa en la detecció de la radiació emesa pels compostos de sofre quan són cremats   en flames riques en H:

SO2 + 2 H2 = S + 2 H2O

Fem passar S atòmic   per tal que es combini amb d´altres per donar una espècie activada   que, en desactivar-se, emet radiació electromagnètica:

S + S =S2 * = hf + S2   On mesurem la rem emesa

5.2.1.2. Colorimetria. Iodometria directa, en   la qual mesurem la disminució de coloració blava; presenta la   problemàtica de la inestabilitat de les solucions de iode, la qual ressolem   afegint un estabilitzant, com n-acetilparaminofenol i manitol.

SO2 + Br2 + 2 H2O = H2SO4   + 2 HBr

5.2.1.3. Coulombimetria. Mesurem el temps durant   el qual apliquem una intensitat per tal de generar brom (generació del   reactiu coulombimètricament), el qual desapareix durant la reacció:

SO2 + I2 + 2 H2O = H2SO4   + 2 H+ + 2 I-

Per tant, mesurem el temps   necessari per generar el brom suficient per tal que la reacció tingui   lloc. Interferències: substàncies oxidants.

5.2.1.4. IR no dispersiu (NDIR). No seleccionem una longitud   d´ona, ja que fem incidir un intèrval de longituds d´ona   sobre la mostra; existeixen 2 cel.les, la mostra i la referència.

5.2.1.5. UV no dispersiu (NDUV). S´empra per la determinació   de diòxid de sofre i òxids de nitrogen.

5.2.1.6. Fluorescència

5.2.2. Hidrur de sofre H2S. Podem oxidar-lo a diòxid de sofre, i després quantificar-lo segons els mètodes anteriors. Simplement tractem la mostra tèrmicament (750ºC) en presència  d´aire. Existeixen equips automàtics   que porten aquesta cel.la de combustió; efectuen l´oxidació   i, per tant, una determinació conjunta, i després una determinació   única del diòxid de sofre.

5.2.3. Oxids de Nitrogen

5.2.3.1. Els mètodes de determinació NDIR i NDUV.

5.2.3.2. Determinació de NO mitjançant la reacció amb ozó; també podem reduir el diòxid a monòxid en un convertidor catalític de Mo.

NO + O3 = NO2 * = hf +   NO2

On mesurem la radiació electromagnètica emesa.

5.2.4. Monòxid de carboni CO. Determinació mitjançant NDIR, en què l´aparell mesura la cel.la de referència i  la de la mostra alhora.

5.2.5. Hidrocarburs i metà. Es determinen conjuntament,  excepte el metà, que es considera d´origen natural. La seva determinació   és mitjançant una tècnica d´ionització de  flama (FID): La mostra és cremada amb una flama i els enllaços   C-H es trenquen, produint ions. Aplicant una diferencia de potencial entre dos elèctrodes,  s´estableix un corrent d´ions.

5.2.6. Ozó. Determinació per absorció UV.