3. El Brom

 

  

3.1. Obtenció Natural

 

A l´escorça terrestre,  es troba en una abundància relativa de 0.00016%; en l´aigua de mar és a una concentració de 0.065 g/L i en les salmorres naturals,  a una concentració de 3 a 4 g/L.

 

 

3.2. Obtenció de  brom molecular

El brom és un líquid  vermell i corrossiu, i un agent oxidant moderat, que s´obté industrialment   segons dos mètodes:

-A partir de sals de bromur

El clor reacciona amb les sals  de bromur, donant brom i la corresponent sal de clorur:

MBr + Cl2 = Br2 + MCl

-A partir d´aigua de mar

El tractament de l´aigua  de mar amb clor segueix la reacció anterior, ja que aquesta conté  sals de bromur.

 

 

3.3. Compostos de brom

 

3.3.1. Acid bromhídric HBr i sals de bromur

L´àcid bromhídric  i les sals de bromur es poden obtenir industrialment segons tres processos:

-Reacció directa d´hidrogen  amb brom a 500ºC; és exotèrmica, però no explosiva.  El seu valor d'entalpia és de –103 kJ/mol. I, si emprem catalitzador de  platí, la temperatura de treball es redueix a 300ºC.

H2 + Br2 = 2 HBr

-Subproducte en processos de bromació de compostos orgànics:

R-CH3 + Br2 = 2 HBr + R-CH2Br

-Neutralització: La sal de bromur s´obté  neutralitzant l´àcid bromhídric:

HBr + MOH = MBr + H2O

 Les aplicacions de l´àcid   bromhídric i les sals de bromur:

-Preparació de bromofluorocarbons

-Síntesi de fumigants de terres de cultiu, com el bromur de metil

-Síntesi d´anestèsics

-Síntesi de pigments, com les bromoantraquinones

-En la industria de la fotografia, síntesi de AgBr