ELISA

Descripció del Mètode ELISA

 

ELISA (Enzyme-Linked Immuno-Sorbent Assay) és una tècnica basada en la interacció antigen-anticòs; si l’antigen és l’analit i l’anticòs es troba unit a una molècula cromòfora o quimiolumiscent, és possible detectar la quantitat d’antigen (analit) en una mostra biològica (sèrum, plasma o altres fluids corporals).

En la determinació dels analits s'utilitzen kits comercials ELISA de tipus Sandwich (Figura 42.A.). L’analit de la mostra i dels patrons reacciona amb els anticossos monoclonals immobilitzats en la superfície interna del pouet; un tractament amb anticòs anti-analit biotinilat i conjugat amb Streptavidin-HRP (HorseRadish Peroxidase) seguit d’una addició del substrat cromogen TMB (3,3’,5,5’-Tetrametilbenzidina) proporciona una senyal (absorbància a 450 nm); en el rang de concentracions especificat al kit, aquesta senyal és proporcional a la concentració. La determinació de la concentració es calcula interpolant la mesura d’absorbància en la corba de calibració de quatre paràmetres.

El suport de la tècnica és una placa de 96 pouets (Figura 42.B.), disposats en 12 files (1-12) i 8 columnes (A-H). Abans de l’anàlisi de les mostres, s’organitza la disposició de les mostres en una plantilla. Per l’addició dels reactius, s’utilitzen micropipetes multicanal amb puntes de micropipeta sense filtre (Figura 42.C.); després de les incubacions amb cada reactiu, es procedeix a rentar els pouets amb un rentador automàtic (Figura 42.D.); finalment, amb l’addició del substrat i, després del temps d’incubació pertinent, les dissolucions desenvolupen color, quina intensitat és proporcional a la concentració. S’atura la reacció amb una dissolució àcida i es procedeix a la determinació de l’absorbància, en un espectrofotòmetre de plaques ELISA (Figura 42.E.).

 

Els mètodes que mostren una major sensibilitat i amb una elevada especificitat són els immunològics, degut a l’elevada especificitat antigen-anticòs. Els immunoassaigs, com ELISA, són tècniques d’elevada sensibilitat, ideals per recerca i diagnòstic. Els kits ELISA proporcionen un procediment validat, quina linealitat, reproduïbilitat i sensibilitat es troba descrita als corresponents manuals d’usuari i estudis realitzats.