La Fotosíntesi: Cronologia

 

1771 Joseph Priestly va observar que la combustió danyava d´alguna manera l´aire, impossibilitant la vida.

1774 Antoine Lavoisier va deduir que l´aire es trobava format per dos gasos, que va anomenar nitrogen i oxigen.

1779 Jan Ingenhousz va trobar un "efecte purificador" de les plantes, en presència de llum solar.

1804   Nicholas Theodore de Saussure va observar que durant la fotosíntesi s´intercanvien  volums iguals de diòxid de carboni i oxigen, i que la planta reté el carboni.

1817 Pierre-Joseph Pelletier i Joseph Caventou van aïllar la clorofil.la

1837 René Dutrochet va demostrar que la fotosíntesi només té lloc en cèl.lules vegetals que contenen clorofil.la.

1842 Julius Robert Mayer va postular la llei de la conservació de l´energia i va suggerir que les plantes absorbeixen energia lluminosa per transformar-la en energía química.

1865 Julius von Sachs va postular que els cloroplasts eren els orgànuls on tenia lloc la fotosíntesi.

1882 Wilhelm Engelmann va descobrir que als cloroplasts es produeix l´oxigen i va concloure que la fotosíntesi depèn de la llum absorbida per la clorofil.la.

1930 Cornelis van Niel va proposar que l´oxigen de la fotosíntesi prové de l´aigua, no del diòxid de carboni.

1941 Sam Ruben i Martin Kamen van demostrar que la hipòtesi de C. van Niel era certa.

1954 Daniel Arnon va aïllar cloroplasts i va demostrar que la fotosíntesi  pot tenir lloc a l´exterior de la cèl.lula.

1957 Melvin Calvin van identificar el compost que incorpora el diòxid de carboni